Thư ngỏ

Trước tiên, Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư kính chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc và lời tri ân chân thành đến những Quý khách hàng đã, đang quan tâm, gắn bó và dành tình cảm ưu ái cho Công ty trong suốt thời gian qua.

Ñöôïc thaønh laäp ngaøy 18/9/2006 treân cô sôû laø traïi gaø gioáng gia ñình, traûi qua hôn 25 naêm xaây döïng vaø choïn loïc nhaân gioáng gaø ta, Coâng ty Minh Dö ñaõ khoâng ngöøng phaùt trieån maïnh meõ vöôn leân trôû thaønh doanh nghieäp daãn ñaàu caû nöôùc veà saûn xuaát vaø cung caáp gioáng gaø ta choïn loïc MD1, MD2 vaø MD3. Bình quaân haøng naêm, Coâng ty ñaõ cuõng caáp ra thò tröôøng khoaûng 24-25 trieäu con gaø gioáng thöông phaåm 1 ngaøy tuoåi vôùi thò phaàn chieám khoaûng 15%-20%, goùp phaàn quan troïng thay theá caùc gioáng gaø nhaäp khaåu. Baûn thaân Giaùm ñoác Coâng ty – OÂng Leâ Vaên Dö cuõng ñöôïc giôùi chaên nuoâi öu aùi ñaëc cho bieät danh “Vua gaø ta”.

Vôùi mong muoán “Laøm theá naøo ñeå saûn xuaát ra gaø gioáng toát cung caáp cho Quyù khaùch haøng coù naêng suaát, chaát löôïng cao vaø ñaëc bieät laø saïch beänh”, Coâng ty Minh Dö ñaõ khoâng ngöøng taäp trung nghieân cöùu kinh nghieäm thöïc tieãn keát hôïp vôùi nghieân cöùu khoa hoïc kyõ thuaät. Keát quaû Coâng ty nghieân cöùu thaønh coâng ba boä gioáng gaø thöông phaåm thòt coù naêng suaát chaát löôïng cao, ngoaïi hình ñeïp, ñoä ñoàng ñeàu vaø söùc ñeà khaùng cao, maøu loâng phuø hôïp vôùi thò hieáu ngöôøi tieâu duøng trong caû nöôùc. Muïc ñích lôùn nhaát laø nhaèm giuùp noâng daân nuoâi nhoû leû, trang traïi chaên nuoâi taäp trung, thaû vöôøn gaø thòt coù tyû leä nuoâi soáng cao, ñaëc bieät laø giai ñoaïn gaø con. Qua ñoù giuùp ngöôøi chaên nuoâi kinh doanh coù laõi. Vôùi phöông chaâm “Laøm sao ñeå ngöôøi chaên nuoâi coù thu nhaäp cao vaø tin töôûng gaø Minh Dö chaát löôïng soá 1”, Coâng ty coøn chuù troïng chuyeån giao aùp duïng caùc tieán boä khoa hoïc coâng ngheä ñeán ngöôøi chaên nuoâi, Coâng ty ñaõ khaúng ñònh ñöôïc thöông hieäu laø ñôn vò cung caáp gioáng gaø ta ñöùng ñaàu trong caû nöôùc.

Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc, Coâng ty vôùi ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù naêng ñoäng, saùng taïo, ñoäi nguõ caùn boä KHKT coù trình ñoä nghieäp vuï cao vaø löïc löôïng coâng nhaân laønh ngheà cuøng trang thieát bò hieän ñaïi, ñoàng boä mong muoán ñöôïc ñoùng goùp vaøo söï thaønh coâng cuûa Quyù khaùch haøng vaø goùp phaàn vaøo coâng cuoäc coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Haøng naêm, Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu danh hieäu, giaûi thöôûng cao quyù do Nhaø nöc trao tng.

Coâng ty TNHH Gioáng gia caàm Minh Dö xin chaân thaønh caûm ôn söï quan taâm vaø tin töôûng cuûa Quyù khaùch haøng trong suoát thôøi gian qua. Raát mong Quyù khaùch haøng tin töôûng vaø trao cho chuùng toâi cô hoäi.

Xin traân troïng caûm ôn!

Giám đốc Lê Văn Dư