Lịch dùng kháng sinh và Vitamin gà ta chọn lọc Minh Dư

LỊCH DÙNG KHÁNG SINH CHO GIỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3

Ngày tuổi

Loại thuốc

Liệu trình

Liều lượng

Phòng bệnh

1-3 ngày Colistin + Tylosin 3 (uống ban ngày) Theo hướng dẫn nhà sản xuất Hô hấp, thương hàn, Ecoli
11-13 ngày Erofloxacin 50% 3 1gam/ 2.5 lit Thương hàn, Ecoli
totrazuril hướng dẫn nhà sản xuất Cầu trùng
23-25 ngày Amprolium 3 hướng dẫn nhà sản xuất Cầu trùng
30-32 ngày Erofloxacin 50% 3 1gam/ 2.5 lit Thương hàn, Ecoli
totrazuril hướng dẫn nhà sản xuất Cầu trùng
35 ngày Thuốc xổ giun sán 1 Theo hướng dẫn nhà sản xuất Xổ giun sán và phòng bệnh đậu đen 
44-46 ngày Erofloxacin 50% 3 1gam/ 2.5 lit Thương hàn, Ecoli
Amprolium hướng dẫn nhà sản xuất Cầu trùng
58-60 ngày Erofloxacin 50% 3 1gam/ 2.5 lit Thương hàn, Ecoli
67 ngày Thuốc xổ giun sán 1 Theo hướng dẫn nhà sản xuất Xổ giun sán và phòng bệnh đậu đen 
75-77 ngày Erofloxacin 50% 3 1gam/ 2.5 lit Thương hàn, Ecoli

LỊCH DÙNG VITAMIN CHO GiỐNG GÀ TA CHỌN LỌC MD1-MD2-MD3

Ngày tuổi Loại
vitamin
Liệu trình Liều lượng Ghi chú
 1-3 ngày  Muti Vitamin 3
( uống ban đêm)
1gam/2lit Tăng sức đề kháng gà
con vận chuyển đường dài
Vitamin C
Electrolyte
đường Glucoza uống 1
 đêm
50gam/1 lít
 4-7
ngày 
Muti Vitamin 4 1gam/2lit  
Vitamin C  
 9 ngày  Vitamin K  3 1 gam / 1 lít  Nếu có cắt mỏ thì mới uống
14-16 ngày Muti Vitamin 3
1gam/2lit
 
Vitamin C  
Electrolyte  
20-22 ngày Muti Vitamin 3
1gam/2lit
 
Vitamin C  
Electrolyte  
27-29 ngày Muti Vitamin 3
1gam/2lit
Nếu có chích vacxin cúm thì
Vitamin C mới uống
Electrolyte  
34 - 36 ngày Vitamin 3 Theo hướng dẫn nhà sản xuất  
41 - 43 ngày Vitamin 3 Theo hướng dẫn nhà sản xuất  
55-57 ngày Muti Vitamin 3
1gam/3lit
 
Vitamin C  
Electrolyte  
62 - 64 ngày Vitamin 3 Theo hướng dẫn nhà sản xuất  
69 - 71 ngày Vitamin 3 Theo hướng dẫn nhà sản xuất  
80 - 82 ngày Vitamin 3 Theo hướng dẫn nhà sản xuất